idea_817x410_pad_478b24840a

Високотехнологични компании ще получат подкрепа от 1,5 до 7 млн. лева

Фонд на фондовете подписа договор с финансовия посредник  „Морнингсайд Хил“ ООД, който ще управлява Фонд за рисков капитал от 67 млн. лв., от които 47,1 млн. лв. са публичен ресурс, а останалите ще са частно съфинансиране.

Средствата за фонда са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, информираха от Фонда на фондовете.

В екипа на мениджъра „Морнингсайд Хил“ влизат Павел Велков, Делян Ганев, Тодор Мутафчийски и Екатерина Велкова. Те имат над десетгодишен опит в почти всички инструменти от палитрата на инвестициите като дялово инвестиране, публично търгувани акции, държавни и корпоративни облигации, деривативни инструменти и инвестиции в компании в затруднено финансово положение.

Мениджърите на фонда са работили в Европа, Америка и Африка. Разполагат с познания както в кредитирането, структурирането на сделки на местни, и международни пазари, така и в управление на разрастващи се бизнеси. Имат международен опит в преките инвестиции и в набирането на капитал за инвестиционни фондове.

Секторите за инвестиции, които предвиждат от „Морнингсайд Хил“ ООД са в сферата на производството на стоки използващи нови технологии, които позволяват намаляването на разходи за единица продукт; високи технологии, софтуер и хардуер; електронна търговия; продукти или услуги, въведени в други държави, но все още не присъстващи в региона и др.

Фондът за рисков капитал се отличава със значителния размер на инвестициите, които ще бъдат осъществени във всяка подкрепена компания – от 1,5 до 7 млн. лв. Целта на инструмента е да подпомогне високотехнологични фирми с изразен рисков профил, които имат нужда от съществено финансиране, за да утвърдят и разраснат дейността си.

Фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

„Със създаването на вече няколко фонда за подкрепа на стартиращи компании и такива в ранен етап на развитие, ние от Фонд на фондовете, предоставяме на бизнеса един сравнително нов за България начин за финансиране на неговите проекти, коментира при подписването Александър Георгиев, изпълнителен директор и зам.-председател на управителния съвет на Фонд на фондовете. –  Работим активно да осигурим ресурс, експертиза и възможности за създаване на максимално благоприятна нормативна база, така че с всяка стъпка да се приближаваме към водещите икономики в дяловото инвестиране.“

Очаква се Фонд мениджърът да зяпачне работата си на пазара през лятото на тази година.

Investor.bg припомня, че Фонд на фондовете управлява средствата от 1,2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“.

Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020.

Финансовите инструменти са алтернативен начин на финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани повторно.

Източник: Investor.bg

Етикети: