logo-sopharma-web7_817x410_pad_478b24840a

Софарма и Унифарм се вливат

Софарма и Унифарм са сключили договор за преобразуване чрез вливане, съобщи фармацевтичната компания чрез БФБ – София.
 
С договора се урежда начинът, по който ще се извърши преобразуването чрез вливане на “Унифарм” АД в “Софарма” АД и произтичащите от това последици за преобразуващото се и за приемащото дружество.
 
Въз основа на справедливата цена на акциите на участващите в преобразуването дружества се формира съотношение на замяна от 0,891512, което означава, че една акция на преобразуващото се дружество “Унифарм” АД следва да се замени с 0,891512 акции на приемащото дружество “Софарма” АД.
 
Дружествата са назначили проверители, чието заключение е необходимо преди подаване на документите за преобразуване в КФН. Към настоящия момент зам.-председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, не е издал одобрение на договора за преобразуване, на докладите на управителните органи и на доклада на проверителя.
 
В края на юни стана ясно, че Софарма е придобило 18,75% от капитала на Унифарми делът му е достигнал 96,63%. След като е премината границата от 95%, Софарма има право в тримесечен срок да придобие автоматично 100% от Унифарм.
 
Междувременно Унифарм съобщи, че ще започне изплащане на дивидента на 18 септември след решение на общото събрание на акционерите от 21 юни. Тогава беше гласуван дивидент за 2016 г. в общ размер на 240 хил. лв. Размерът на дивидента за една акция бруто е 0,04 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) - 0,038 лв.
 
Източник - Investor.bg

Етикети:


Софарма