neveq_817x410_pad_478b24840a

"Сирма груп" купува дял в "Онтотекст" за 4,2 млн. евро

"Сирма груп холдинг" АД е сключило договор за покупка на акции от дъщерното дружество "Онтотекст" АД за 4,2 млн. евро, съобщи публичното дружество чрез БФБ-София. Продавач е Ню Юръп Венчър Екуити Ел Пи (правоприемник на инвестиционния фонд за рисково финансиране Невек (Neveq).
 
Обект на сделката са 4 187 087 акции клас А1 от капитала на "Онтотекст", представляващи 100% от акции клас А1 и 26,06% от капитала на дружеството. Въпросните акции клас А1 (спрямо обикновените) дават право на по-голям ликвидационен дял при прекратяване и на по-голям дял от цената на акциите при продажба на акции, е записано в Търговския регистър.
 
Покупката цена от 4,2 млн. евро е платима както следва:
- 1 млн. евро следва да бъдат заплатени от купувача при джиросване на акциите, така, както е уговорено в договора;
- 1 млн. евро следва да бъдат заплатени от купувача в срок до 30.06.2018 г.;
- 2,200 млн. евро следва да бъдат заплатени в тридневен срок след вписването в Търговския регистър на увеличението на капитала на купувача, но не по-късно от 15.03.2019 г.
 
Обезпеченията са залози на акции, собственост на Цветан Борисов Алексиев, Атанас Костадинов Киряков и Георги Първанов Маринов, като всеки от тях ще заложи по 1,968 млн. акции.
 
Акциите в "Онтотекст" ще се прехвърлят в работния ден, следващ деня, в който са изпълнени следните условия:
- Купувачът следва да удостовери, че залозите /описани по-горе/ са надлежно учредени в полза на продавача;
- Страните предоставят всички корпоративни решения, пълномощни, удостоверения, декларации и друга прилежаща документация, която е необходима във връзка с прехвърлянето на акциите от продавача на купувача.
 
Определени са и промени в ръководните органи на "Онтотекст", като Златолина Мукова и Константин Петров напускат Съвета на директорите на дружеството.
 
"Сирма груп холдинг" ще финансира първия транш от покупката с инвестиционен банков кредит.
 
Neveq придоби дяла си в "Онтотекст" през 2008 г.
 
"Онтотекст" има 67 служители в края на 2016 г., показва отчетът на дружеството, публикуван в Търговския регистър. Приходите от оперативна дейност през 2016 г. са за 6,8 млн. лв. при повишение с 11,1% на годишна база. Нетната печалба е 479 хил. лв. за 2016 г., спрямо загуба от 229 хил. лв. за 2015 г.
 
В отчета на "Онтотекст" пише: "През 2008 г. "Онтотекст" получи инвестиция в размер на 1,5 милиона евро от NEVEQ и промени фокуса си от изследвания към монетаризация на технологията."
 
Основната дейност на „Онтотекст” се състои в извършване на научноизследователска дейност, разработване на технологии, свързани с представяне на знания и компютърна лингвистика, доставяне на софтуер за управление на знания, семантичен уеб и уеб услуги.
 
"Онтотекст" започна дейността си като технологична лаборатория в рамките на "Сирма" през 2000 г. и до 2008 г. има инвестирани повече от 200 човекогодини в изследователска дейност за ключови семантични технологии, базиращи се преди всичко на финансиране от грантове от ЕС в размер на около 8,5 милиона евро досега.
 
Източник - Investor.bg

Етикети: